Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 [email protected]

Özel poliklinik ve muayenehanelere E-Nabız veri gönderme zorunluluğu mu geldi?

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Türkiye’de faaliyet gösteren kamu, özel veya üniversite fark etmeksizin tüm sağlık tesislerinin, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürütme erkinin bir parçası olan Bakanlığımızın merkezi sistemlerine veri göndermesi zorunludur. Bu yükümlülüğün mer’i mevzuatımızda Anayasa, Kanun ve Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere pek çok hukuki dayanağı bulunmaktadır. Bu dayanaklar arasında; 6698 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3’üncü ve Ek-11’inci maddeleri, 21.06.2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası, 06.10.2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 22’nci maddesinin üçüncü fıkrası gibi mevzuat hükümleri yer almaktadır.  Bu yasal dayanaklar doğrultusunda özel muayenehanelerin, özel ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinin, polikliniklerin, hastane ve merkezlerinin; yaptıkları iş ve işlemlere ilişkin Bakanlığımızın merkezi sistemine Bakanlığımızca belirlenmiş standartlara göre veri göndermeleri gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, ilgili kişilere ait verilerin;

  • 101 numaralı Hasta Kayıt Veri Paketinin hasta başvuru bilgileri oluştuğu anda,
  • 102 numaralı Hizmet/İlaç/Malzeme Bilgisi Kayıt Veri Paketinin istem bilgisi oluştuğu andan itibaren 10 dakika içerisinde,
  • 103 numaralı Muayene Bilgisi Kayıt Veri Paketinin sağlık hizmeti alan kişinin muayenesi sonuçlandığı anda,
  • 105 numaralı Laboratuvar Sonuç Kayıt Veri Paketinin, tetkik örneği alınma zamanı oluştuğu andan itibaren 10 dakika içerisinde,
  • 106 numaralı Çıkış Bilgisi Kayıt Veri Paketinin, taburculuk bilgisi sisteme işlendiği anda,
  • 201 numaralı Patoloji Kayıt Veri Paketinin, patolojiye ait sonuç bilgisi raporlandığı anda,
  • 214 numaralı Bulaşıcı Hastalık Bildirim Veri Paketinin, bulaşıcı hastalık bildirimi oluştuğu anda,
  • 901 numaralı Yatak Bilgisi Kayıt Veri Paketinin ise her 10 dakikada bir boş/dolu yataklara ait bilgileri iletecek şekilde,

gönderilmesi gerekmekte olup rehber.enabiz.gov.tr adresinde bulunan diğer veri paketlerinin e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi’ne gönderimi kuyruk mekanizması kullanılmadan yapılmalıdır. Bu kapsamda, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi’ne veri gönderimi için bahse konu yapıya ve kurallara uygun olarak yazılımlar ivedilikle düzenlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Konu ile ilgili resmi yazı ekte yer almaktadır.

e-Nabız'a Veri Gönderimi (saglik.gov.tr)

MBYS Veri Gönderimi Zorunluluğu (uludagbilisim.com)

e-Nabız'a Veri Gönderimi
e-Nabız'a Veri Gönderimi